SPOR MALE VREDNOSTI

OGLEDI

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

UDK: 347.919.3
COBISS.SR-ID 60010249

SPOR MALE VREDNOSTI

* Vladimir M. Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu.
** Vladimir V. Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad.

Rezime: U radu su prikazane zakonske odredbe, stavovi sudske prakse i mišljenja pravne nauke o posebnom postupku u parnicama o sporovima male vrednosti. Objašnjen je pojam, istorijat i značaj maličnog spora. Posebno su razmotrena pitanja koja se tiču cenzusa, odnosno granične vrednosti predmeta spora od koje zavisi primena ove posebne vrste postupka. Ukazano je na problem velikog broja postupaka u maličnim sporovima, čija je vrednost toliko niska da ne bi trebalo pokretati mehanizam sudske zaštite, kao i na neophodnost propisivanja minimalnog cenzusa za dozvoljenost tužbe. S druge strane, previsoko propisani cenzus u sporovima male vrednosti ne odgovara ekonomskoj snazi građana, što dovodi do smanjenja kvaliteta sudske zaštite u sporovima koji za stranku imaju veliki značaj. Zatim su analizirane najvažnije specifičnosti maličnog spora, koje se ispoljavaju u posledicama izostanka stranaka sa ročišta za glavnu raspravu, kao i u ograničenju žalbenih razloga isključenjem principa beneficium novorum. Prikazan je procesnopravni značaj izostanka tužioca, odnosno tuženog, koji se ogleda u nastupanju fikcije povlačenja tužbe, odnosno donošenju presude zbog izostanka. Ukazano je da se odluka kojom se rešava spor male vrednosti može pobijati samo zbog apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava, ali ne i zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Na kraju, dati su predlozi za izmenu zakona, u cilju olakšanja primene procesnih normi i povećanja efikasnosti postupka.

Ključne reči: spor male vrednosti; povlačenje tužbe, presuda zbog izostanka; žalba; beneficium novorum.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)