Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li postoji način da se reprezentativni sindikat suprotstavi opstrukcijama poslodavca da se zaključi kolektivni ugovor?
(P. S. Novi Sad)

Urednik:
Postoji više opcija, od kojih su tri najčešće:
Prva je vezana za nepristajanje da se pristupi pregovaranju. Ako poslodavac ne prihvati inicijativu reprezentativnog sindikata za pristupanje pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora, otpočinje dejstvo zabrane da poslodavac donese pravilnik o radu, što je predviđeno članom 3. stav 5. Zakona o radu. Ako ga ipak donese, njegove odredbe su bez dejstva.
Druga opcija odnosi se na neslaganje bilo koje strane sa predlozima drugog pregovarača. Tada se može sporno pitanje izneti pred arbitražu za rešavanje spornih pitanja iz člana 254. stav 2. Zakona o radu.
Treća opcija je da se inicira postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, kako bi sporna pitanja rešio miritelj, odnosno odbor za mirenje, po zakonu kojim je uređen rad te agencije.
Z. I.

Pretplatnik:
Da li radni odnos na određeno vreme može da traje i duže od 24 meseca?
(M. K. Jagodina)
Urednik:
Može, u izuzetnim slučajevima koji su predviđeni članom 37. stav 4. Zakona o radu. Tu je reč o: 1) potrebi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, 2) radu na određenom projektu, 3) radu koji obavlja strani državljanin, 4) radu kod novoosnovanog poslodavca, ali najviše 36 meseci i 5) radu lica kome do ostvarivanja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, a najduže do ispunjenja tog uslova. U prva tri slučaja, zaposleni može da zaključi novi ugovor na određeno vreme po istom ili drugom pravnom osnovu.
Z. I.

Pretplatnik:
Da li se zaposleni može odreći prava na godišnji odmor pa da radi i u vreme kada je planirano da bude na odmoru?
(B. S. Sombor)
Urednik:
Pravo na godišnji odmor je neotuđivo, jer je članom 68. stav 4. Zakona o radu predviđeno da se zaposleni ne može odreći tog prava, niti mu to pravo poslodavac može uskratiti. Pravo na godišnji odmor ne može se zameniti ni novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa predviđenog članom 76. Zakona o radu.
Z. I.

Pretplatnik:
Da li je i kada moguće da zaposleni koji radi u tri smene ostvari uvećanu zaradu i za smenski rad i za noćni rad?
(L. Š. Beograd)
Urednik:
Zakon o radu, u članu 108. stav 1. tačka 2, od-ređuje da se zaposlenom koji radi u tri smene isplaćuje uvećana zarada samo za rad noću. Ali, stav 4. istog člana dopušta da se opštim aktom i ugovorom o radu utvrde i drugi slučajevi u kojima se ostvaruje pravo na uvećanu zaradu, među kojima može biti i rad u smenama. Samo tada zaposleni može ostvariti uvećanu zaradu i za smenski i za noćni rad.
Z. I.

Pretplatnik:
Ko će zaključiti kolektivni ugovor kad kod poslodavca ima više reprezentativnih sindikata?
(A. D. Pančevo)
Urednik:
Kad kod jednog poslodavca ima više reprezentativnih sindikata u kolektivnim pregovorima i zaključivanju kolektivnog ugovora, po članu 251. Zakona o radu, učestvuje odbor za pregovore koji se obrazuje srazmerno broju članova svakog od njih. Sindikat sa većim procentom gustine članstva daje veći a sindikat sa manjim procentom gustine članstva daje manji broj članova odbora.
Z. I.

Pretplatnik:
Kakav je položaj zaposlenog koji je zaključio ugovor o radu na određeno vreme za rad na radnom mestu koje je pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeno kao stalno, odnosno trajno?
(M. J. Smederevo)
Urednik:
U takvom slučaju, uzima se da je zaposleni stupanjem na rad uspostavio radni odnos na neodređeno vreme, u smislu člana 37. stav 6. Zakona o radu. Ova odredba sadrži pravnu fikciju da je radnik u radnom odnosu na neodređeno vreme, ako zaključi ugovor o radu suprotno odredbama Zakona o radu. U slučaju spora, zaposleni može da ostvari pravo tužbom za utvrđivanje da je uspostavio radni odnos na neodređeno vreme.
Z. I.