Pregled novina i specifičnih zakonskih odredbi u Zakonu o privatizaciji

UDK:340.13:338.246.025.88(497.11)

PREGLED NOVINA I SPECIFIČNIH ZAKONSKIH ODREDBI U ZAKONU O PRIVATIZACIJI
Mr Bojan Stanivuk, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Rezime: Proces privatizacije u Republici Srbiji zašao je poprilično u treću deceniju. Osobenost samog procesa privatizacije kao postupka pretvaranja društvene i državne odnosno javne svojine (kapitala i imovine) u privatnu nesumnjivo donekle opravdava ovako dugačak period vremena.
Novi Zakon o privatizaciji je na nešto određeniji način nego prethodni Zakon o privatizaciji definisao šta je predmet privatizacije. Zakon je predvideo da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, dobra od opšteg interesa, kao ni kulturna dobra u javnoj svojini upisana u registar kulturnih dobara.
Konačno Zakon se ne primenjuje, odnosno ne uređuje eventualnu privatizaciju sportskih organizacija, izdavača medija, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.
Zakon o privatizaciji takođe je predvideo određene novine, terminološke i sadržinske. Shodno tome pored transparentnosti, javnosti i formiranja cene po tržišnim uslovima (koje je predviđao i prethodno važeći zakon) načela privatizacije su i stvaranje uslova za razvoj privrede; smanjenje negativnih fiskalnih efekata; onemogućavanje korupcije; stvaranje uslova za socijalnu stabilnost.
Novi Zakon o privatizaciji predviđa četiri osnovna modela privatizacije: 1. prodaja kapitala; 2. prodaja imovine; 3. prenos kapitala bez naknade; 4. strateško partnerstvo.

Ključne reči: predmet i načela privatizacije, pokretanje postupka, modeli privatizacije, mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekata privatizacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)