Nepristrasan sud

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Nepristrasan sud

U parničnom predmetu koji je okončan presudom Vrhovnog suda, nije došlo do povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako iz aspekta prava na suđenje u razumnom roku tako i iz ostalih aspekata (utvrđivanje činjeničnog stanja, primjena materijalnog prava, pristrasnost sudova i kvalitet obrazloženja osporenih presuda), budući da dužina trajanja predmetnog parničnog postupka, sagledana u cjelini, ne može da se smatra nerazumnom, kao i da je Vrhovni sud u obrazloženju osporene presude dao detaljne, jasne i precizne razloge za svoju odluku, te da primjena relevantnih odredaba Zakona o zaštiti od klevete ne izgleda proizvoljna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)