Načelo ne bis in idem

UDK: 343.211.3

NAČELO NE BIS IN IDEM
Doc. dr Mladenka Govedarica, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezime: Radi se o načelu koje predviđaju uglavnom svi krivičnoprocesni zakoni s tim što dejstvo može da mu bude u apsolutnom ili relativnom smislu. Samo načelo predviđa nemogućnost odnosno zabranu prema kojoj, jednom pravosnažno presuđena krivična stvar ne može biti predmet novog krivičnog postupka. Dakle, krivična stvar mora biti pravosnažno riješena presudom ili rješenjem u datom krivičnom postupku. Svakako da ovo načelo zabranjuje i da o istoj krivičnoj stvari istovremeno teku dva krivična postupka.1) Dakle, niko ne može da se javi, paralelno ili sukcesivno, dva ili više puta kao optuženi za isto krivično djelo. To se opravdava razlozima pravičnosti i pravne sigurnosti građana, a i savremeni ustavi i međunarodni pravni propisi su ga danas uvrstili među osnovna ljudska prava, često pod nazivom ”zabrana dvostruke ugroženosti”.2)

Ključne riječi: načelo ne bis in idem, presuđena stvar (res iudicata), pravičnost, pravna sigurnost građana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)