Category Archives for "06"

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku u situaciji kada postupak po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke pred Vrhovnim sudom traje više od četiri godine, a takva dužina postupka može se u cijelosti staviti na teret Vrhovnom sudu.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Prekršeno je pravo apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada redovni sudovi u obrazloženju osporenih odluka na primjedbu o zloupotrebi prava učesnika u postupku i pozivanje suda da je spriječi, uz konkretne primjedbe, nisu dali ni minimum obrazloženja.