Category Archives for "02"

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Pravo na imovinu

Postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer su javne vlasti miješanjem u imovinu apelanata, koje je bilo zakonito i imalo legitiman cilj, ne utvrđujući činjenice u pogledu ispunjenja uslova da im njihovo predratno stanarsko pravo bude kompenzirano putem odgovarajuće naknade, na apelante stavile prevelik teret, odnosno nije postignuta pravična ravnoteža između zaštite imovine apelanata i zahtjeva javnog interesa.

Penzionisanje

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Penzionisanje

Došlo je do kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je redovni sud u konačnici u osporenoj odluci proizvoljno primijenio materijalno pravo na štetu apelantkinja zaključivši da se pravo na penzionisanje pod povoljnijim uslovima ostvaruje ex lege iako iz relevantnih odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i očitovanja zakonodavca proizlazi da se radi o pravu osiguranika koje se ostvaruje samo na zahtjev osiguranika.