Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Pravo na imovinu

Postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer su javne vlasti miješanjem u imovinu apelanata, koje je bilo zakonito i imalo legitiman cilj, ne utvrđujući činjenice u pogledu ispunjenja uslova da im njihovo predratno stanarsko pravo bude kompenzirano putem odgovarajuće naknade, na apelante stavile prevelik teret, odnosno nije postignuta pravična ravnoteža između zaštite imovine apelanata i zahtjeva javnog interesa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)