Category Archives for "12"

Pravo na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku

Postoji povreda apelantovog prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada disciplinski postupak protiv apelanta nije okončan ni godinu dana nakon što je podnesena disciplinska tužba, a javna vlast nije dala razumno i objektivno opravdanje za propust da donese konačnu odluku u postupku koji je po svojoj prirodi hitan i od velike važnosti za apelanta, niti je obrazložila zbog kojih je opravdanih razloga rok za okončanje tog postupka produžen.

Pravo na pristup sudu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pristup sudu

Nema povrede prava na pravično suđenje i prava na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud jasno i logično obrazložio osporenu odluku kojom je odbacio apelantovu reviziju, a u datom obrazloženju Ustavni sud ne nalazi ništa što bi ukazalo na to da su pozitivno-pravni propisi proizvoljno primijenjeni i kada osporenom odlukom nije dovedena u pitanje sama suština apelantovog prava na pristup sudu.