Category Archives for "01"

Početak toka zakonskih zateznih kamata

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Početak toka zakonskih zateznih kamata

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na štetu apelantice, te kada je redovan sud za svoju odluku dao veoma jasne i argumentovane razloge.

Sporazum o sukcesiji

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sporazum o sukcesiji

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na primjenu procesnog prava kada su redovni sudovi predmetni postupak, u kojem je jedna stranka iz Republike Hrvatske, a druga iz Bosne i Hercegovine, prekinuli zbog nepostojanja reciprociteta u ovakvim i sličnim slučajevima sa Republikom Hrvatskom, a još uvijek nije zaključen sporazum po tom pitanju kao mogućnost predviđena Sporazumom o sukcesiji bivše SFRJ i Aneksom G tog sporazuma. Pri tome je stav Republike Hrvatske u konkretnom slučaju da se Aneks G ne može neposredno primjenjivati, pa sudovi u Republici Hrvatskoj stoga u istim ili sličnim situacijama kada je jedna stranka iz Bosne i Hercegovine – ne osiguravaju reciprocitet predviđen Aneksom G bez dodatnog bilateralnog akta između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu okolnosti ovog predmeta kao i niz drugih predmeta koji su ranije razmatrani i pokreću relevantno identična pitanja, dakle prekide sudskih postupaka u kojima su znatne vrijednosti spora, Ustavni sud ukazuje da bi takva situacija trebala predstavljati podsticaj nadležnim organima za iniciranje rješavanja ovog pitanja sa Republikom Hrvatskom u cilju postizanja pravne sigurnosti i poštovanja principa prava na pravično suđenje u segmentu pristupa sudu. Iz ovog razloga, Ustavni sud je ovu odluku dostavio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.