Blagovremenost tužbe

UPRAVNO PRAVO

Blagovremenost tužbe

Upravni sud po službenoj dužnosti pazi na blagovremenost podnete tužbe u upravnom sporu.

I z o b r a z l o ž e n j a:
U postupku ispitivanja podnete tužbe, a nakon uvida u dostavljene spise tuženog organa, Upravni sud je našao da je tužba neblagovremena.
Odredbom člana 18. stav 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da se tužba podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnog akta stranci koja je podnosi ili u zakonom propisanom kraćem roku.
U konkretnom slučaju iz dostavnice koja se nalazi u spisima nadležnog organa vidi se da je tužilac osporeno rešenje uredno primio dana 10. 2. 2012. godine, a da je tužbu kojom je pokrenuo upravni spor podneo neposredno Upravnom sudu dana 14. 3. 2012. godine, po proteku zakonom propisanog roka od 30 dana, koji je istekao dana 12. 3. 2012. godine (ponedeljak).
Odredbom člana 26. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da će sudija pojedinac rešenjem odbaciti tužbu ako utvrdi da je tužba podneta neblagovremeno ili pre vremena. Sa iznetih razloga, Upravni sud je na osnovu člana 26. stav 1. tačka 1. citiranog zakona odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

(Rešenje Upravnog suda, 15 U. 3222/12 od 28. II 2014)