Zastarjelost potraživanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastarjelost potraživanja

Nije prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju kada su Vrhovni sud i Kantonalni sud detaljno i jasno obrazložili svoj zaključak da je nastupila zastarjelost potraživanja zbog proteka objektivnog zastarnog roka iz člana 376. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, s obzirom na to da je predmetna šteta nastala 5. maja 1992. godine, a apelantica je tužbu podnijela 12. avgusta 1998. godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)