Tradicionalna prolećna savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Maj 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

RADNI ODNOSI, NAKNADA ŠTETE I IZVRŠENJE


Vreme i mesto održavanja: 16 - 20. maja 2022.
Zepter Hotel Vrnjačka Banja ****

17. 5. 2022.

* Vraćanje na rad i sudska nadležnost
- Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog sudau penziji
* Ocenjivanje državnih službenika
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, rukovodilac Grupe za praćenje realizacije projekata, Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
* Fleksibilni oblici rada u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Naknada troškova za ishranu, prevoz i regres za korišćenje godišnjeg odmora
- Ivana Rađenović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

18. 5. 2022.

* Odgovornost za štetu nastalu na radu u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Naknada štete i prekršajna odgovornost
- Dr Mirjana Martić, sudija i predsednik Izvršnog odeljenja Prekršajnog suda u Beogradu
* Povreda ugovora u privredi
- Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Krivična odgovornost likvidacionog i stečajnog upravnika i naknada štete
- Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
* Stečaj i naknada štete
- Snežana Marić, sudija Privrednog apelacionog suda

19. 5. 2022.

* Potreba reformisanja ZIO
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Naknada štete u izvršnom postupku
- Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Republike Srbije
* Neke dileme u primeni Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji
* Zaštita dužnika u izvršnom postupku
- Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd

20. 5. 2022.

* Svedoci kao dokazno sredstvo u vanparničnom i javnobeležničkom postupku
- Dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Poteba reformisanja zakona o veštacima
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Diskusija
* Zaključci savetovanja