Tag Archives for " Savet za zdravlje "

Pravni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata

UDK: 342.726:616-052(497.11)
614.253.83(497.11)

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
Prof. dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.
Milorad Marjanović, saradnik u nastavi, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje lokalna samouprava, određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje. Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata prilikom pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, visokoškolskim ustanovama zdravstvene struke koji obavljaju zdravstvenu delatnost i drugim pravnim licima koja obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti.
U radu autori predstavljaju pravni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata u pravu Srbije, uporednopravna rešenja, dosadašnje rezultate savetnika pacijenata grada Valjeva i predlažu mere za unapređenje njegovog položaja, odnosno mere za unapređenje ostvarivanja prava pacijenata.

Ključne reči: prava pacijenata, zaštita prava pacijenata, savetnik za zatitu prava pacijenata, Savet za zdravlje.