Pravo na život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na život

Ne postoji kršenje člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer u radnjama Tužilaštva Ustavni sud BiH nije našao propust prilikom donošenja naredbe o neprovođenju istrage budući da je utvrđeno da je za krivično gonjenje prijavljenih osoba nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja koja podrazumijeva isključenje krivičnog gonjenja u odnosu na počinitelje navedene u krivičnoj prijavi. Uz to, da nije postojala obaveza ponovnog aktiviranja proceduralnog aspekta tog člana budući da je analizom spisa predmeta utvrđeno da vremensko razdoblje između smrti kao događaja koji predstavlja “okidač” i stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda nije bilo razumno kratko, niti je veći dio istrage proveden ili je trebao biti proveden nakon stupanja na snagu ove konvencije, 14. decembra 1995. godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)