Pravo na slobodu izražavanja i pravo na poštovanje privatnog života

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu izražavanja i pravo na poštovanje privatnog života

Nema kršenja prava iz člana II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u osporenim presudama obavili odgovarajuću analizu relevantnih kriterijuma i dali jasno obrazloženje u pogledu zaključka o tome da sporno izražavanje u jednom dijelu predstavlja vrijednosni sud, a u drugom dijelu činjeničnu tvrdnju o apelantu kao javnoj ličnosti o pitanjima od opšteg interesa, čime je postignuta pravična ravnoteža između apelantovog prava na zaštitu ugleda iz člana 8. i prava tuženih na slobodu izražavanja iz člana 10. ove konvencije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)