Plate sa naknadom za minuli rad

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Plate sa naknadom za minuli rad

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud, suprotno konačno opredijeljenom tužbenom zahtjevu i odlukama nižestepenih sudova, izveo zaključak da je apelantkinja tražila uplatu doprinosa za samo jedan vremenski period, što je za posljedicu imalo da u konkretnom predmetu nije odlučeno o cjelokupnom tužbenom zahtjevu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)