Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi je ozbiljan problem kako za pojedinačnog učenika (žrtvu, nasilnika), njegovu porodicu, razred, školu, tako i za celokupno društvo. S obzirom da nasilničko ponašanje u školi ne prolazi samo od sebe, potrebno je što pre delovati kada se pojavi. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja važno da se sa njegovim sprečavanjem počne što ranije, već u nižim razredima osnovne škole.
Nasilje u školi kao ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja vršnjaka na osnovnoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju sigurno, zbrinuto, prihvaćeno i zadovoljno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine uspešne komunikacije, empatije, medijacije) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, koškanje, zadirkivanje od vršnjačkog nasilja?
> Koji su činioci koji utuču na porast nasilja učenika u osnovnoj školi? Koja je uloga porodice, a koja šire socijalne sredine?
Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Zašto su neka deca često sklona nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
> Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
> Kakva je uloga roditelja i porodice u sprečavanju nasilja u školi?
> Da li strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u školi najprimerenije i najdelotvornije?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 23. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.