Category Archives for "03"

Pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu

Sudska praksa: BiH

Pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu

Ne postoji kršenje člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud detaljno i jasno obrazložio osporenu odluku uz pozivanje na relevantne propise materijalnog prava, a takvo obrazloženje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. Nema kršenja ni prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada apelant kršenje navedenog prava dovodi u vezu sa proizvoljnom primjenom materijalnog prava, a Ustavni sud je zaključio da nije bilo proizvoljnosti u tom pogledu.

Donošenje odluke u razumnom roku

Sudska praksa: BiH

Donošenje odluke u razumnom roku

Povrijeđeno je pravo na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada ukupno trajanje postupka povodom tužbe u upravnom sporu u periodu od pet godina i tri mjeseca može u potpunosti da se stavi na teret Vrhovnom sudu, te kada taj sud nije dao razloge koji bi mogli da se smatraju razumnim i objektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanje postupka.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.