Category Archives for "02"

D. protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na poštovanje privatnog života deteta
D. PROTIV FRANCUSKE

(Predstavka br. 11288/18)
od 16. 7. 2020.

Aplikanti su gospođa D, gospodin D. i gospođica D. Trećeaplikantkinja D. rođena je u Ukrajini pomoću surogat-majčinstva. Njeno rođenje registrovano je u Kijevu 3. oktobra 2012. godine, a lokalna potvrda kaže da je prvoaplikantkinja njena majka a drugoaplikant njen otac.
Predmet se odnosi na odbijanje zahteva za prepis izvoda iz matične knjige rođenih deteta koje je rođeno pomoću surogat-majčinstva u inostranstvu, u matičnu knjigu rođenih u Francuskoj uz obrazloženje da je majka naručilac označena kao majka u rodnom listu, budući da je genetska majka.