Category Archives for "01"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

U list nepokretnosti na jednoj katastarskoj parceli upisano je dvanaest poslovnih objekata u svojini jednog pravnog lica, koje je istovremeno imalac prava svojine i na zemljištu na kome se poslovni objekti nalaze. Vlasnik objekata i zemljišta na kome se oni nalaze zaključio je s bankom ugovor o kreditu, a kao sredstvo obezbeđenja kredita predviđen je upis hipoteke na četiri objekta. Imajući u vidu mišljenje Stručnog saveta Javnobeležničke komore prema kome nije moguće založiti zemljište bez objekta, kao ni objekte bez zemljišta:
A) Da li je uopšte moguće uspostaviti hipoteku samo na pojedinim objektima ili je ispravno založiti sve objekte zajedno sa celokupnim zemljištem na kome su izgrađeni?
O d g o v o r: