Category Archives for "01"

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Ne postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi, odlučujući povodom apelantove žalbe o produženju pritvora, utvrdili da i dalje postoje naročite okolnosti koje opravdavaju mjeru pritvora, uz razloge koji u sveukupnosti predstavljaju ozbiljne razloge od javnog interesa koji, nezavisno od pretpostavke nevinosti, pretežu nad pravom na slobodu i sigurnost ličnosti.