Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2018

 I savetovanje (23-25.4.2018)

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I O NOVINAMA U ZAKONU O RADU

1. Odnos opštih i posebnih propisa o radu
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
2. Izmene i dopune Zakona o radu iz 2017. godine
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
3. Radni odnos funkcionera po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
4. Vrste radnog odnosa i radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Milan Ivošević, advokat
5. Popunjavanje radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Jelena Ljubinković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
6. Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dražen Maravić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
7. Disciplinska i odštetna odgovornost službenika zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
8. Prestanak radnog odnosa i prestanak potrebe za radom
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
9. Zaštita prava službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
10. Radni odnos nameštenika po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
11. Upravljanje ljudskim resursima po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
12. Posebni propisi za organe, službe i organizacije AP Vojvodine
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda

II savetovanje (26-28.4.2018)
ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU

1. Pravna priroda akta donetog u postupku ostvarivanja prava i dužnosti službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
2. Upravnosudska zaštita prava službenika
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
3. Uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave u radnom sporu
– Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda
4. Ostvarivanje prava službenika na plaćenom odsustvu
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda
5. Radnopravni status zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i školstvu
– Biljana Antić, prosvetni inspektor
6. Sudska zaštita u postupcima imenovanja i razrešenja direktora škole
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
7. Plate, druga primanja i naknade u Vojsci Srbije
– Tomislav Medved, sudija Upravnog suda
8. Ostvarivanje prava na odmore i odsustva u Vojsci Srbije
– Sandra Paunović, savetnik Upravnog suda
9. Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku
– Radojka Marinković, sudija Upravnog suda
10. Utvrđivanje odgovornosti službenika i izricanje mera u disciplinskom postupku
– Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda