PRAVO NA IMOVINU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

TEMA BROJA 
PRAVO NA IMOVINU
PRAVO NA IMOVINU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
– sa posebnim osvrtom na neke od slučajeva mešanja u pravo na mirno uživanje imovine i na praksu u odnosu na Republiku Srbiju –
* Dr Nataša Plavšić,  sudija Ustavnog suda.
Rezime: Ovaj rad sadrži pregled osnovnih pojmova i odrednica od značaja za bolje razumevanje prava na imovinu iz člana 1. Protokola 1 uz Evropsku konvenciju, kao i stavova Evropskog suda koji su proizašli višegodišnjim tumačenjem ovog člana Konvencije. Na početku se analizira pojam imovine, sadržina prava na imovinu u smislu člana 1. Protokola 1 uz Evropsku konvenciju i obaveze države, dalje se analizira test opravdanosti mešanja  u pravo na neometano uživanje imovine i na kraju se daje prikaz posebnih slučajeva mešanja u pravo na mirno uživanje imovine i prikaz, po autoru, posebno važnih presuda/odluka donetih protiv Republike Srbije. 
Ključne reči: autonomni pojam imovine, obaveze države, primenljivost člana 1. Protokola 1, mešanje u pravo na uživanje imovine, lišenje imovine, kontrola korišćenja imovine, test opravdanosti mešanja, princip zakonitosti, opšti ili javni interes, srazmernost/proporcionalnost. 

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)