Category Archives for "01"

Nepristrasnost suda u prekršajnom postupku – Škrlj protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Nepristrasnost suda u prekršajnom postupku

Škrlj protiv Hrvatske

(Predstavka 32953/13) od 11. 7. 2019.

Evropski sud za ljudska prava je 11. jula 2019. godine doneo presudu (uz jedno izdvojeno mišljenje) kojom je utvrdio da je podnosiocu M. Škrlju povređeno pravo na pošteno suđenje zajamčeno članom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: Konvencija) zbog toga što se sudija Prekršajnog suda u Pazinu nije izuzeo od suđenja u postupku protiv podnosioca.