Naknada plate i pripadajućih doprinosa

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Naknada plate i pripadajućih doprinosa

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, pri donošenju svoje odluke kojom je potvrdio drugostepenu odluku u pogledu dijela tužbenog zahtjeva apelanta, proizvoljno primijenio odredbu člana 144. stav (1) Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine kada je tuženu obavezao da apelantu naknadi plate i pripadajuće doprinose do dana vještačenja, iako je citiranom odredbom propisano da se dosuđuju potraživanja koja su dospjela do zaključenja glavne rasprave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)