Category Archives for "12"

Ponovno određivanje invalidske penzije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ponovno određivanje invalidske penzije

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu materijalnog prava, te kada su dati jasni i argumentovani razlozi u pogledu primjene relevantnih odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Stečajni postupak

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stečajni postupak

Ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Vrhovni sud na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, primjenom odredbe člana 250. stav 1. Zakona o parničnom postupku, nižestepene presude preinačio cijeneći da je tužbeni zahtjev osnovan, pri čemu je naveo jasno, detaljno i argumentovano obrazloženje koje u okolnostima konkretnog slučaja ne ostavlja utisak arbitrarnosti.