Category Archives for "12"

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života – Antkoviak protiv Poljske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života

Antkoviak protiv Poljske

(Predstavka broj: 27025/17)

Predmet se tiče parnice o starateljstvu između budućih usvojitelja i bioloških roditelja.
Aplikanti su supružnici Monika i Patrik Antkoviak, oboje poljski državljani. Oni su želeli da usvoje dete od K. D, žene koju su pronašli na internetu i koja je tokom trudnoće pristala da da dete na usvajanje. Dečak je rođen u februaru 2011. godine i aplikanti se od tada staraju o njemu.