Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku

UDK: 340.66

ZNAČAJ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE U SUDSKOM POSTUPKU
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd.

Rezime: Medicinska dokumentacija je zapisnik o stanju pacijentovog zdravlja, ona je zapis o radu lekara, pa mora biti potpuna i istinita. Ona koristi lekaru kada je optužen za nesavesno lečenje ili učinjenu lekarsku grešku, a takođe pomaže pacijentu da dokaže lekarsku grešku.
Lekari i zdravstvene ustanove imaju opštu dužnost vođenja medicinske dokumentacije. Zakonska obaveza svakog zdravstvenog radnika je da to radi uredno i ažurno.
Vođenje dobre i potpune medicinske dokumentacije je najbolja, objektivna potvrda rada lekara i ona mora da bude veran opis konstatovanog stanja. Utvrđeni lokalni ili opšti status mora da bude kratak, jasan i određen, čitko i razumljivo napisan, bez nerazumljivih skraćenica ili opširnih i nesadržajnih latinskih dijagnoza.
Najčešći medicinski problemi koji su predmet sudskog postupka u kome je neophodna precizna, potpuna i sveobuhvatna medicinska dokumentacija su kvalifikacija težine telesne povrede, sumnja na neukazivanje lekarske pomoći, procena elemenata za nesavesno lečenje zbog koga je došlo do pogoršanja zdravlja ili smrti pacijenta, utvrđivanje pravnog uzroka smrti.
Medicinska dokumentacija pomaže pacijentu da upozna i dokaže lekarske greške koje su dovele do oštećenja njegovog zdravlja i da ostvari svoje pravo na obeštećenje. S druge strane, dokumentacijom se i lekar štiti od eventualnih prigovora da nije postupio onako kako je trebalo u konkretnom slučaju. Ukratko, medicinska dokumentacija služi interesima i pacijenta i lekara. Stoga je nužno da se ona, ne samo brižljivo vodi, nego da se isto tako brižljivo i čuva.

Ključne reči: protokol, zdravstveni karton, istorija bolesti, otpusna lista, lekarsko uverenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)