Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izjavljivanje vanrednog pravnog leka – zahteva za zaštitu zakonitosti, ne odlaže izvršenje izrečene krivične sankcije, po rešenju koje je postalo pravnosnažno i izvršno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)