Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Kazna maloletničkog zatvora

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Kazna maloletničkog zatvora

Izricanje kazne maloletničkog zatvora je fakultativno, pa je sud obavezan da u presudi kojom izriče ovu kaznu utvrdi postojanje svih zakonskih uslova za njeno izricanje i navede razloge kojima se rukovodio pri odluci da izrekne kaznu maloletničkog zatvora a ne vaspitnu meru, vodeći računa ne samo o činjenicama koje se odnose na krivično delo, već i o mišljenju stručnih lica, koje je pribavljeno prema odredbama ZM.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)