Zabrana dvostrukih postupaka i kazna za isto delo

UDK: 342.726:343.121
341.231.14:343.121

ZABRANA DVOSTRUKIH POSTUPAKA I KAZNI ZA ISTO DELO
– Osvrt na sporna pitanja i praksu Evropskog suda –
Dr Tomica Delibašić, dipl. pravnik.

Rezime: Princip da se nikome ne može ponovo suditi i kazniti ga za isto delo u drugom postupku nakon pravnosnažne odluke, karakteriše savremene pravne sisteme, kao i međunarodne standarde. Značajno mesto u tom pogledu ima Konvencija za zaštitu osnovnih prava i ljudskih sloboda.
Ovaj princip treba analizirati kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava, kao i pitanja koja se pojavljuju u našem zakonodavstvu i sudskoj praksi.
Radi se o kaznenim postupcima, a utvrđuje da li se radi o istim delima, zatim da li su u pitanju dvostruki postupci, odnosno da li se i kada krši princip ne bis in idem. Bitno je da li dela proizlaze iz istih činjenica. Imajući u vidu delikatnost pojedinih pitanja, ne mogu se ipak u našem pravu izbeći svi praktični sporovi i problemi, iako je iskristalisana praksa Evropskog suda, koja praksa je značajan putokaz.
Posebno treba obratiti pažnju, što je jedan od zadataka ovog rada, na mogućnosti i uslove vođenja paralelnih i međusobno integrisanih postupaka, uz svu delikatnost ovog pitanja, imajući u vidu praksu Evropskog suda, dileme kao i sporna pitanja našeg prava, naročito sudske prakse.

Ključne reči: kazneno delo i postupak, zaštita okrivljenog, dvostruki postupci, ne bis in idem, integracija postupaka, zakonodavstvo i praksa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)