Uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda

Putem facebook stranice može se uputiti uvredljiva izjava i samim tim izvršiti krivično delo uvreda.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Branilac okrivljenog pobijajući pravnosnažne presude zbog povrede zakona iz člana 439. tačka 2. ZKP na štetu okrivljenog, u zahtevu za zaštitu zakonitosti navodi da izreka pravnosnažne presude ne sadrži jedno od objektivnih zakonskih obeležja krivičnog dela u pitanju – sredstvo putem koga se krivično delo uvreda iz člana 170. stav 2. KZ može izvršiti, ukazivanjem da facebook stranica ne predstavlja sredstvo javnog informisanja, radio, štampu, televiziju, javni skup ili drugo sredstvo a kako je to predviđeno u zakonu. Iznete navode zahteva Vrhovni kasacioni sud ocenjuje neosnovanim.
Naime, odredbom člana 170. stav 1. KZ propisano je da će se novčanom kaznom od 20 do 100 dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od 40.000,00 do 200.000,00 dinara kazniti onaj ko uvredi drugog. Stavom 2. člana 170. KZ propisano je da će se učinilac kazniti novčanom kaznom od 80 do 240 dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od 150.000,00 do 450.000,00 dinara ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu.
Shodno citiranim zakonskim odredbama, po oceni Vrhovnog kasacionog suda posledična radnja izvršenja predmetnog krivičnog dela koja predstavlja izjavu ili drugu radnju kojom se po objektivnoj oceni izražava omalovažavanje određenog lica može se izvršiti i putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu.
Sledstveno iznetom, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda facebook stranica kao deo društvenih mreža, upravo zbog dostupnosti iste korisnicima ovih mreža na internetu predstavlja sredstvo slično sredstvima štampe, radija ili televizije i sledstveno tome putem ovog sličnog sredstva – facebook stranice se može uputiti uvredljiva izjava i samim tim izvršiti krivično delo uvreda.
Kako po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda iz izreke i odgovarajućeg dela obrazloženja pravnosnažne presude jasno proizlazi da je okrivljeni u kritičnom periodu uvredio privatnu tužilju u nameri omalovažavanja na taj način što je sa svog mobilnog telefona povezanog sa internetom na svojoj facebook stranici napisao i javno objavio više tekstova koji se odnose na privatnu tužilju, to se, po nalaženju ovog suda, a suprotno navodu iz zahteva branioca okrivljenog u radnjama okrivljenog stiču svi objektivni elementi krivičnog dela uvreda u produženom trajanju iz člana 170. stav 2. KZ u vezi člana 61. KZ za koje je oglašen krivim, dakle, sledstveno iznetom, sud je u pogledu krivičnog dela koje je predmet optužbe primenio zakon koji se može primeniti.

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1058/16 od 20. IX 2016)