Ugovor o osiguranju – obaveza naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o osiguranju – obaveza naknade štete

Kada se dogodi osigurani slučaj osiguravač je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti duži od 14 dana računajući od kada je osiguravač dobio obaveštenje da se osigurani slučaj dogodio, a visina štete utvrđuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)