Ugovor o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu

Banka sa fizičkim licem, ugovorom o kreditu može slobodno da ugovara kamatnu stopu (koja mora biti određena ili odrediva), kao i način plaćanja kamate na odobrena sredstva kredita do isteka roka za njegovo vraćanje, kao i za period od padanja dužnika u docnju sa otplatom anuiteta odobrenog kredita do njegove isplate, ali nema pravo da obračunatu redovnu (zateznu) ili ugovorenu kamatu pripisuje osnovici, koja dalje predstavlja osnovicu za dalji obračun kamate za ceo period dugovanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)