Ugovor o korištenju stana

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Ugovor o korištenju stana

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Kantonalni sud utvrdio da ne postoji ništa što bi ukazivalo na proizvoljnost u primjeni materijalnog i procesnog prava, s obzirom na to da su upravni organi i Kantonalni sud utvrdili da ugovor o korištenju stana zaključen između apelantice i Stambenog fonda Grada Sarajevo ne ispunjava sve uslove iz člana 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, pri čemu su upravni organi i Kantonalni sud u obrazloženju osporenih odluka za svoje stavove dali jasne i logične zaključke koje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)