Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji podnosi se protiv trećeg lica sa kojim ili u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija, a ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, pa poverilac ne mora da je dokazuje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)