Tag Archives for " uloga umešača "

Učešće umešača u postupku

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PROCESNO PRAVO

Učešće umešača u postupku

Umešač na strani tuženog nema svojstvo stranke, već učesnika koji ima pravni interes da jedna od stranaka uspe, pa se toj stranci pridružuje sa ovlašćenjem na preduzimanje procesnih radnji, pa se presudom ne može tretirati da je tužbenim zahtevom obuhvaćen i umešač.