Tag Archives for " škola "

Naknada nematerijalne štete

 

Naknada nematerijalne štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ničeg što bi ukazivalo da su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravo kada su, shodno odredbama čl. 154, 170. i 200. Zakona o obligacionim odnosima i člana 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi, obavezali apelantkinju na naknadu nematerijalne štete tužiteljki zbog povređivanja u toku trajanja izleta koji je apelantkinja organizovala, a na kojem radnik apelantkinje – razredna nastavnica tužiteljke – nije preduzela odgovarajuće mjere radi zaštite i čuvanja učenika, uključujući i tužiteljku, kada su redovni sudovi dali argumentovana obrazloženja za svoje odluke. Pri tome su redovni sudovi dali jasnu analizu svih sprovedenih dokaza, a činjenica da je tužiteljka mogla naplatiti premiju osiguranja zbog povređivanja i od osiguravajućeg društva nema uticaja na pravo tužiteljke da traži naknadu i od apelantkinje kao odgovorne za pretrpljene povrede.

Kriminološki aspekti nasilja i diskriminacije nad djecom školske dobi u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.59-057.874(497.6)
343.8:[343.59:373(497.6)

KRIMINOLOŠKI ASPEKTI NASILJA I DISKRIMINACIJE NAD DJECOM ŠKOLSKE DOBI U BOSNI I HERCEGOVINI
Prof. dr Osman Jašarević, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci.
Farah Fazlagić, Bechler.

Rezime: Manje-više svi oblici nasilja su u određenom smislu devijantna, delinkventna ponašanja, odnosno akti nasilja. Nasilje predstavlja vrlo drsku i bezobzirnu primjenu fizičke sile, psihičke i druge protivpravne prijetnje u smislu protivzakonitog povrjeđivanja čovjeka i građanina. Nasilje se najčešće manifestuje na ulici, na poslu, sportskim terenima, priredbama i drugim javnim skupovima, u porodici, obdaništima, osmogodišnjim i srednjim školama, među djecom školske dobi i vršnjacima.
Akti nasilja se manifestuju u vidu krvnih delikata, porodičnog nasilja, delikta protiv čovječnosti, terorizma, zatim u vidu političke delinkvencije (politička ubistva) i dr. Bitna obilježja nasilja su sklonost ka iživljavanju i drskom ponašanju, bez razumnog povoda na prinuđivanje drugog da trpi takvo ponašanje, čime se teško vrijeđa njegovo dostojanstvo, ugled ili ugrožava fizički integritet.
Diskriminacija je svako razlikovanje, isključenje ili ograničenje provedeno na osnovu pola, vjere, rase u smislu ograničavanja prava, podjela prema različitim osobinama, pravnoj nejednakosti u međunarodnim odnosima ili diskriminacija ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili bilo kojem drugom planu.

Ključne riječi: nasilje – diskriminacija, devijantno ponašanje, nasilnik – diskriminator, djeca – vršnjaci, škola, prevencija.