Tag Archives for " rešavanje spora o davanju stana na korišćenje "

Nenadležnost suda za rešavanje spora o davanju stana na korišćenje

UPRAVNO PRAVO

Nenadležnost suda za rešavanje spora o davanju stana na korišćenje

Spor nastao povodom akta o stavljanju van snage akta raspolaganja kojim se zaposlenom licu dodeljuje stan na korišćenje predstavlja spor iz radnog odnosa, zbog čega se zaštita prava u ovom sporu ostvaruje pred nadležnim osnovnim sudom u parničnom postupku, a ne pred Upravnim sudom.