Tag Archives for " rehabilitovano lice i naknadu štete "

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu štete

Rehabilitovano lice ima pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koja je nastala zbog povrede prava i sloboda, kao i pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove usled lišenja slobode, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.