Tag Archives for " reforma "

Usaglašavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

UDK: 340.137(4-672EU:497.6)

USAGLAŠAVANJE ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE
Prof. dr Osman N. Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i Fakultet pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci.

Rezime: Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na osnovu kojeg je donesena Odluka o instrumentima za usaglašavanje procesnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine u pravnu stečevinu Evropske unije. Stoga se mora brže raditi, između ostalog, i na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva u BiH, kako bi se preuzele i uspostavile krivične procesne procedure po kojima će pravosudni organi i druge institucije vezane za njih (tužilaštvo, sud, policija, određene bezbjednosne agencije i dr) postupati na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Proces preuzimanja i usaglašavanja odvija se u skladu sa odlukom o planu aktivnosti za realizacije programa preuzimanja tehničkih propisa. Ovom odlukom su resorna ministarstva zadužena za preuzimanje relevantnih direktiva.
U radu se, između ostalog, ukazuje nivo usaglašenosti krivičnog procesnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije, odnosno nivo do kojeg je Bosna i Hercegovina u međuvremenu stigla. Preuzimanjem evropske legislative istovremeno se izgrađuje kapacitet kvaliteta pravosuđa BiH, što se može uraditi u okviru vlastite infrastrukture po prihvatljivoj pravnoj nomenklaturi koja je bitna, prihvaćena i priznata u zemljama članicama Evropske unije.

Ključne riječi: direktiva, procesno zakonodavstvo, procesni standardi, reforma, legislativa.

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji – Mere i aktivnosti za realizaciju ciljeva reforme –

UDK: 351.074(497.11)

STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI – Mere i aktivnosti za realizaciju ciljeva reforme –
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda.

Rezime: U svim oblastima društva, pa i u oblasti javne uprave, Republika Srbija je započela reformske procese i aktivnosti. Neke od planiranih aktivnosti su već dale određene rezultate u oblasti državne uprave, ali su od 2014. godine aktivnosti proširene i na ceo sistem javne uprave.
Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za njeno sprovođenje, utvrđeni su opšti i posebni ciljevi reforme, kao i ključni principi na kojima se zasniva. Rezultati reforme se prate svake godine na osnovu izveštaja o realizovanim aktivnostima, a prema njima najveći broj aktivnosti je realizovan u okviru prvog cilja koji se odnosi na proces racionalizacije broja zaposlenih, optimizacije, restruktuiranja državne uprave i uvođenja E-usluga.

Ključne reči: reforma, javna uprava, strategija, akcioni plan.

Zakon kao faktor efikasnosti krivičnog postupka

UDK: 340.134:343.13(497.11)

ZAKON KAO FAKTOR EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA
Prof. dr Stanko Bejatović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Rezime: Zakonska norma kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u radu je analizirana sa dva aspekta. Prvo, tu su opšte napomene o efikasnosti krivičnog postupka i faktorima efikasnosti kao međunarodnom pravnom standardu i kao ključnom cilju reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije. Drugo je stručno-kritička analiza pojedinih rešenja novog ZKP RS koja po stavu autora imaju poseban značaj kada je reč o zakonskoj normi kao faktoru efikasnosti krivičnog postupka. Slučaj npr. sa ulogom suda u postupku dokazivanja izvršenja krivičnog dela, konceptom istrage, pojednostavljenim formama postupanja u krivičnim stvarima – pre svega sporazumom o priznanju krivičnog dela, arhitektonikom toka glavnog pretresa – posebno njegovog pripremnog ročišta, skraćenog krivičnog postupka i sistema pravnih lekova.
Uz izneseno, u radu se daju i određeni predlozi de lege ferenda koji, po stavu autora, treba da doprinesu povećanju efikasnosti krivičnog postupka kroz faktor adekvatne zakonske norme, a time i ostvarenju ključnog cilja skoro petnaest godina dugog procesa reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije.

Ključne reči: krivično-procesno zakonodavstvo, reforma, krivični postupak, efikasnost, krivični sud, javni tužilac, krivično-procesni subjekti, sporazum o priznanju krivičnog dela, oportunitet krivičnog gonjenja, pojednostavljene forme postupanja.