Tag Archives for " neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti "

Pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja

Pri odlučivanju o zahtevu za priznavanje prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja, mora se utvrdili da li je podnosilac zahteva bio u radnom odnosu, jer sama činjenica da je bio osnivač privrednog društva ne znači da je u radnom odnosu, a ako je bio u radnom odnosu onda iz kojeg razloga je radni odnos prestao, jer je to od uticaja na ostvarivanje traženog prava.

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

RADNO PRAVO

Naknada štete usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

Zaposleni ima pravo na naknadu štete na teret bivšeg poslodavca usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kada je prilikom zaključenja sporazuma o prestanka radnog odnosa netačno obavešten da nema pravo na ovu naknadu.