Tag Archives for " naknada štete i povreda prava na suđenjeu razumnom roku "

Naknada štete zbog povrede prava na suđenjeu razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog povrede prava na suđenjeu razumnom roku

Trajanje parničnog postupka radi naknade štete u periodu od sedam godina jeste prekoračenje razumnog roka za njegovo okončanje, pa je zahtev predlagača, tužioca u parnici, osnovan shodno čl. 8a i b Zakona o uređenju sudova.