Tag Archives for " načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari "

Uređenje načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari

STVARNO PRAVO

Uređenje načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari

Zajedničari su dužni da upravljanje i korišćenje zajedničke stvari urede sporazumno, a ako o tome ne postignu sporazum, svaki zajedničar koji smatra da je u svom pravu u odnosu na zajedničku stvar povređen, može da pokrene postupak pred nadležnim vanparničnim sudom za uređenje ovih odnosa shodno članu 142. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku. Suvlasnici imaju pravo da urede način korišćenja međusobnim sporazumom ili preko suda u vanparničnom postupku.