Tag Archives for " izvršenja zatvorske kazne "

Računanje roka za predaju žalbe od strane lica koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora

USTAVNO PRAVO

Računanje roka za predaju žalbe od strane lica koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora

Dan predaje žalbe zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, upućenog od strane lica lišenog slobode, smatra se kao dan podnošenja sudu.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.