Tag Archives for " interpretacija i fonograma "

Naknada za emitovanje fonograma

PRIVREDNO PRAVO

Naknada za emitovanje fonograma

Proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje, saopštavanje i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, ali nema isključivo pravo na emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje već izdatih fonograma.

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

USTAVNO PRAVO

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Nisu u skladu sa Ustavon i međunarodnim ugovorima odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima, kojima su predviđeni najviši iznosi naknada na mesečnom nivou u tarifi za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, za određene kategorije korisnika, prema veličini njihovih komercijalnih poslovnih prostorija.

Ovlašćenje reprezentativnog udruženja korisnika za teritoriju Republike Srbije, da opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje reprezentativnog udruženja korisnika za teritoriju Republike Srbije, da opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Ne može se zakonom dati ovlašćenje reprezentativnom udruženju korisnika za teritoriju Republike Srbije, da kategorišu sami sebe po određenim kriterijumima i time opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.