Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Na koji način postupa javni beležnik kada se u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o hipoteci izvršni poverilac namiruje neposrednom pogodbom, a u trenutku overe ugovora o kupoprodaji zaključenog neposrednom pogodbom između izvršnog poverioca i ponudioca kupca pred javnim beležnikom se javi više zainteresovanih lica? Koja su prava prvog ponudioca ako se u momentu potvrđivanja ugovora o kupoprodaji pojavi lice koje nudi veću cenu od one predviđene ugovorom? Da li postoji mogućnost licitiranja pred javnim beležnikom i ko bi imao pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji? Da li prvi ponudilac ima pravo da ponudi novu cenu kao odgovor na ponudu drugog lica?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)