Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kojim je ugovorena i kapara, i to tako što je predviđeno da prodavac zadržava primljenu kaparu ako „kupac odustane od kupovine predmetnih nepokretnosti“,) a ukoliko prodavac „odustane od prodaje“, „obavezan je kupcu vratiti kaparu“, ili bi solemnizacija bila suprotna članu 93đ Zakona o javnom beležništvu, s obzirom da bi predstavljala potvrdu ništave isprave o pravnom poslu, pošto je takvo ugovaranje kapare/odustanice ništavo? Da li će javni beležnik koji ispravu solemnizuje biti odgovoran za štetu prodavcu koga je sud obavezao, našavši da je odredba ništava, da vrati dvostruku kaparu?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)