Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se ugovor o raspolaganju zajedničkim prostorijama (ustupanje, promena namene, nadziđivanje itd) zaključuje u formi obične overe potpisa ili u formi solemnizacije?

Pitanje se postavlja s obzirom na član 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji se odnosi na raspolaganje zajedničkim delovima zgrade, koji u stavu 2.upućuje na odredbe koje se odnose na rad i odlučivanje stambene zajednice, a u stavu 3. i 4. izričito navodi da se prenos prava svojine na delu zajedničkih delova radi formiranja novog posebnog ili samostalnog dela zgrade vrši na osnovu ugovora između stambene zajednice i lica koje stiče pravo i precizno navodi da se POTPISI tih lica overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje OVERA POTPISA (a to su Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Zakon o javnom beležništvu i Javnobeležnički poslovnik, pri čemu se pod overavanjem smatra da je lice čiji je IDENTITET utvrdio javni beležnik potpisalo podnetu ispravu ili priznalo potpis kao svoj, kada javni beležnik na osnovu člana 11. ZOPRP ne odgovara za sadržinu isprave).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)